Rozdělení osob do skupin pro výpočet daní

Rozdělení osob do skupin pro výpočet daní

Zákon ČNR č. 357/1992, §11 - rozdělení osob do skupin za účelem výpočtu daní.

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Do I. skupiny patří

- příbuzní v řadě přímé a manželé.

Do II. skupiny patří

a) příbuzní v řadě pobočné,2c) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Do III. skupiny patří

- ostatní fyzické osoby a právnické osoby.