Darovací daň

Darovací daň
Ilustrační foto | Zdroj: 

Daň darovací musí zaplatit ten, který darováním něco získal – čili obdarovaný. Pouze v případě, kdy dárce má trvalý pobyt v ČR a obdarovaný naopak trvalý pobyt v ČR nemá, pak se situace obrátí a daň darovací musí zaplatit dárce. Pokud došlo k bezúplatnému nabytí majetku (darování - obdarování) v ČR, pak se daň darovací platí bez ohledu na státní příslušnost nebo trvalý pobyt dárce i obdarovaného.

Pokud k němu dojde v zahraničí, pak se darovací daň platí v případě, kdy alespoň jeden z nich (dárce nebo obdarovaný) má trvalý pobyt v ČR.

Z čeho se daň platí a z čeho ne

Daň darovací se tedy, zkráceně řečeno, platí při každém bezúplatném nabytí majetku, které je spojeno s nějakým právním úkonem (nejčastěji sepsáním smlouvy, změnou zápisu v katastru nemovitostí, přepsáním vozu na jiného majitele, apod.). Nezáleží však, je-li majetek movitého či nemovitého charakteru, nebo jde o jakýkoliv jiný majetkový prospěch. Dá se říci, že v případě nemovitostí se daň darovací platí vždy, u movitého majetku však existují výjimky, kdy daň platit nemusíme (viz. níže).

Daň darovací se však neplatí z důchodů, dále z příjmů, na které se vztahuje daň z příjmu, při bezúplatném převodu bytů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů (jde-li o převod podle zák. č. 72/1994 Sb., §24 odst. 1 až 4), neplatí se také v případech, kdy jsou nabyté prostředky použity pro zvýšení nebo změnu kvalifikace fyz. osoby, její studium, léčení, apod., nebo při pobírání prostředků vyplacených z rozpočtů EU.

Kdy daň darovací platit nemusíme

Daň darovací nemusí platit osoby zařazené do I. a II. skupiny, a to bez ohledu na to, zda se jedná o movitý či nemovitý majetek (co tyto skupiny znamenají a do jaké patříte vy, zjistíte zde). Tyto osoby nemusí ani podávat daňové přiznání k dani darovací. Dále se darovací daň neplatí v případě, kdy se nacházíme sice ve III. skupině, ale hodnota této daně je nižší než 100,- Kč – v tomto případě však přesto musíme podat daňové přiznání.

Darovací daň se také neplatí z movitých věcí do hodnoty 20.000,- Kč. Daň se vybírá jen z té části ceny, která tuto částku případně převyšuje. U příležitostného bezúplatného nabytí movitého majetku do hodnoty 3.000,- Kč se darovací daň platit rovněž nemusí.

Výše daně darovací

Základem pro určení darovací daně je cena majetku, který byl darován či jinak bezúplatně získán, a tato cena se pak případně snižuje o prokazatelné dluhy, které jsou k tomuto majetku vázány, nebo o clo daň placené při dovozu v případě, že se jedná o předměty darované a dovezené z ciziny. Podle následující tabulky pak lehce zjistíte výši daně darovací:

Základ daně (Kč)
Výše daně
od
do
0
1 000 000
7%
1 000 000
2 000 000
70 000Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 000 000
5 000 000
160 000Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 000 000
7 000 000
520 000Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 000 0000
10 000 000
820 000Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 000 000
20 000 000
1 360 000Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 000 000
30 000 000
3 460 000Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 000 000
40 000 000
5 960 000Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 000 000
50 000 000
8 960 000Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 000 000
a více
12 460 000Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Kdy podat daňové přiznání darovací dani a kdy se daň darovací platí

Daňové přiznání k dani darovací se podává do 30ti dnů ode dne, kdy k darování (či jinému bezúplatnému převodu majetku) došlo, nebo kdy byla finančnímu úřadu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti.