Státní sociální pomoc

Dávky státní sociální pomoci
Ilustrační foto | Zdroj: 

Někdy stačí vteřina a všechny naše plány se zbortí jako domeček z karet. Zcela nečekaně může přijít nemoc, úraz, ztráta zaměstnání, živelní pohroma nebo jakákoliv jiná nepříjemná událost a vy, jindy zcela soběstační, zjistíte, že se o sebe neumíte nebo nemůžete postarat. V mnohých takových případech pak můžete využít pomoc státu prostřednictvím služeb státní sociání pomoci.

Organizace státní sociální pomoci je jednou ze součástí systému státního sociálního zabezpečení a má řešit situace, kdy jsou ohrožena práva občana nebo když se člověk nachází v hmotné nebo sociální nouzi.

Nástroje sociální pomoci

Stát využívá hned několik nástrojů sociální pomoci svým občanům. Patří mezi ně například sociální poradenství, sociálně právní ochrana, sociální prevence, poskytování sociálních služeb a vyplácení dávek sociální pomoci.

Dávky státní sociální pomoci se dělí na dvě hlavní kategorie

V České republice existují dva typy dávek sociální péče – dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče.

Dávky v hmotné nouzi

Dávky v hmotné nouzi jsou moderní formou pomoci státu osobám, které mají nedostatčné příjmy, a nemohou si zajistit uspokojení základních potřeb sami. Vyplácení sociálních dávek v hmotné nouzi je jedním ze způsobů boje státu proti sociálnímu vyloučení svých občanů. Zároveň by měl systém člověka motivat ke snaze postarat se o sebe sám a vychází z principu, že by se pracující člověk měl mít lépe než člověk, který se práci vyhýbá.

Stát vyplácí tři typy dávek v hmotné nouzi - jsou to:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • dávky mimořádné okamžité pomoci

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí se posuzuje individálně podle momentální situace žadatele a může jej pobírat osoba, která nemá dostatečný příjem na pokrytí základních potřeb. Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení má pomoci člověku, který není schopen z vlastních zdrojů uhradit náklady spojené s bydlením. Tato dávka v hmotné nouzi je vyplácena majiteli nemovitosti nebo nájemci bytu nebo domu, pokud v ní má trvalé bydliště. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby žadateli po uhrazení nákladů na bydlení zbyla ještě alespoň částka nutná k živobytí.

Vyplácení doplatku na bydlení je však také časově omezeno. Žadatel jej může pobírat maximálně 84 měsíců v posledních 10 letech. Toto mezení neplatí pro domácnosti, kde mají všichni členové rodiny více než 70 let nebo jsou zdravotně postižení a bydlí v domě speciálně určených pro tuto skupinu obyvatel.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Velmi často je tato dávka využívána při živelních pohromách – například povodních. V tomto případě můžete od státu dostat okamžitě až 51 150 korun.

Dávky sociální péče jsou druhou variantou státní sociální pomoci

Dávky sociální péče jsou vedle dávek v hmotné nouze druhým pilířem státní sociální pomoci. Mezi dávky sociální péče tak patří:
  • příspěvek pro zdravotně postižené
  • příspěvek na péči

Příspěvek pro zdravotně postižené

Příspěvek pro zdravotně postižené může požadovat pouze osoba zdravotně postižená a to ještě jen za splnění některých určitých podmínek, které se vztahují ke každému jednotlivému druhu příspěvku a definují rozsah postižení pro nárok na daný příspěvek. Osoba s hendikepem tak může získat příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, výpůjčku zvláštní pomůcky nebo průkaz osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na péči je druhým pilířem dávek sociální péče

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří jsou díky zdravotním indispozicím odkázáni na pomoc jiné osoby. Příspěvek na péči však přitom patří nemocné osobě, nikoliv osobě, která se o dotyčného stará. Zákon definuje čtyři úrovně závislosti od mírné až po úplnou a od toho se odvíjí výše příspěvku na péči.