Odstoupení od kupní smlouvy II. - smlouvy uzavřené na dálku

Odstoupení od kupní smlouvy II. - smlouvy uzavřené na dálku
Ilustrační foto | Zdroj: 

Odstoupení od kupní smlouvy se liší podle způsobu, jakým byla smlouva uzavřena. Již jsme si vysvětlili, že v zásadě existují tři základní způsoby uzavření smlouvy, podle kterých se liší také možnosti odstoupení od těchto smluv. V předchozím díle jsme se zaměřili na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání, čili smlouvy uzavírané nejčastěji prostřednictvím podomních prodejců nebo na prodejních prezentačních akcích a zájezdech. V dnešním článku si řekneme, jaká práva a povinnosti máte při odstoupení od smlouvy uzavřené některým z prostředků komunikace na dálku.

Mezi nejčastější případy se například řadí situace, kdy po nákupu oblečení přes internet vám dodavatel odmítá vyměnit zboží za jinou velikost (na což však podle zákona máte rozhodně právo) - v tomto případě pak často nezbývá než od kupní smlouvy úplně odstoupit. Jak, to se dozvíte na následujících řádcích.

Co je smlouva uzavřená na dálku?

Smlouvou uzavřenou na dálku se podle §53 občan. zák. rozumí smlouva, k jejímuž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku, umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Těmito prostředky jsou nejčastěji zásilkové katalogy, objednávky prostřednictvím telefonu a internetu, apod. Po té, co učiníte objednávku, je příjemce povinen potvrdit převzetí této objednávky, a to rovněž použitím některého prostředku komunikace na dálku. Nejčastěji se jedná o potvrzení formou e-mailu nebo SMS na mobilní telefon.

Zajímavá situace může nastat, pokud vám bude dodavatelem poskytnuto plnění bez předchozí objednávky. V tomto případě stojí zákon na vaší straně a vy nejste povinen toto plnění dodavateli vracet, ani za něj platit a dokonce o tom nemusíte dodavatele ani vyrozumět.

Informační povinnost dodavatele

Před uzavřením smlouvy na dálku vám musí prodejce sdělit zákonem taxativně vyjmenované informace, jejichž seznam najdete na konci tohoto článku. Jakmile smlouvu uzavřete, nejpozději však před tím, než dojde k plnění (odeslání zboží na vaši adresu), musí prodejce kupujícího seznámit ještě s dalšími informacemi, které jsou uvedeny na konci tohoto článku. Obdržení, či neobdržení některé z těchto informací bude mít za následek mimo jiné i změnu podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku můžete učinit do 14 dnů ode dne, kdy vám byla objednaná věc doručena. Tímto způsobem lze odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. V případě, že jste při uzavření smlouvy nebo bezprostředně před poskytnutím plnění (odeslání objednaného zboží od dodavatele k vám) neobdrželi některou z výše uvedených informací, pak se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy prodlužuje až na dobu 3 měsíců ode dne převzetí plnění. Jakmile vám však v této tříměsíční lhůtě dodavatel informace vhodným způsobem doplní (písemně, či jiným obdobným způsobem), pak dochází k ukončení této tříměsíční lhůty a začíná běžet opět pouze 14 denní lhůta pro odstoupení, a to ode dne, kdy dodavatel chybějící informace doplnil.

Po vašem odstoupení od kupní smlouvy má dodavatel nárok pouze na zaplacení skutečných nákladů spojených s vrácením zboží, přičemž částku, kterou jste za objednané zboží zaplatili, vám musí vrátit do 30 dnů od odstoupení.

Kdy od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit nelze?

Existují také případy, kdy odstoupit od kupní smlouvy nelze (pokud tak není výslovně ujednáno). Jsou to smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Seznam informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty prodejcem a jejichž neobdržení má vliv na lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu: Informace, které musí dodavatel sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku:

a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

e) náklady na dodání,

f) způsob platby, dodání nebo plnění,

g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,

h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Informace, které musí být spotřebiteli písemně sděleny bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději však před započetím plnění (zaslání zboží objednaného zboží na Vaši adresu):

a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,

c) informace o službách po prodeji a o zárukách,

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.