Silniční daň

Silniční daň

Povinnost platit silniční daň se týká pouze automobilů, které jsou určeny pro podnikání, k samostatné výdělečné činnosti nebo slouží k jiným činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem také daně z příjmů. Silniční daň, její sazby, podmínky i slevy na dani se liší podle typů jednotlivých automobilů, pro zjednodušení je můžeme rozdělit na automobily osobní do 3, 5t a automobily osobní i nákladní nad 3,5t. V tomto článku se budeme věnovat dani týkající se osobních automobilů.

Z čeho se daň platí a z čeho ne

Silniční daň se platí za každý automobil, registrovaný v České republice, který je používán k podnikatelským účelům nebo samostatně výdělečné činnosti, případně také za přípojná vozidla k těmto automobilům. Dále silniční daň musí zaplatit zaměstnavatel, pokud vyšle zaměstnance na služební cestu vozem, na který se povinnosti platit silniční daň jinak nevztahuje (např. osobním automobilem zaměstnance).

Mezi výjimky patří mimo jiné vozidla se zvláštní registrační značkou (jako např. značky vydané pro jednorázové použití s omezenou platností, registrační značky pro historická vozidla nebo vozidla určená pro zkušební provoz).

Kdy daň silniční platit nemusíme

Silniční daň se neplatí za vozidla s méně než čtyřmi koly, takže za motocykly, mopedy, tříkolové vozy apod. Dále za vozidla do 12 tun nákladu, ať už určená pro přepravu osob či nákladu, avšak pouze pokud využívají ke svému pohonu elektrický proud, zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), hybridní pohon (kombinace spalovacího a elektromotoru) nebo, u nás málo běžné vozidla, využívající k pohonu směs automobilového benzínu a etanolu 85 (E85).

Výše daně silniční

Základ silniční daně se určuje podle typu vozidla. Zákon rozlišuje celkem tři typy vozidel, podle kterých se základ daně určuje:

a) u osobních automobilů to je zdvihový objem motoru v m3

Zdvihový objem motoru
Sazba daně
do 800 cm3
1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3
1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3
3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
3 600 Kč
nad 3 000 cm3
4 200 Kč

b) u návěsů to je součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav

(sazby viz. úplné znění zákona v příloze na konci článku)

c) u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav

(sazby viz. úplné znění zákona v příloze na konci článku)

Tato sazba daně se pak snižuje podle data první registrace vozu, a to následovně:

  • o 48% se sazba daně snižuje po dobu následujících 36 kalendářní měsíců od prvního měsíce (první) registrace vozidla.
  • o 40% po dobu následujících 36 měsíců
  • o 25% po dobu dalších 36 měsíců

Celkem tedy máte nárok na snížení daně po dobu 108 kalendářních měsíců od měsíce první registrace vozidla. U starých vozidel, která byla registrována do 31. Prosince 1989 se pak sazba daně naopak zvyšuje, a to o 25%.

Pokud zaměstnavatel poslal svého zaměstnance na služební cestu vozem, na který se jinak povinnost zaplacení silniční daně nevztahuje, pak je povinen (zaměstnavatel) tuto daň řádně zaplatit i za tento vůz – může však využít zvláštní sazby 25,- Kč za každý den použití osobního automobilu, pokud je to pro něj výhodnější než platit řádnou roční sazbu daně podle objemu motoru.

Kdy podat daňové přiznání k dani silniční a kdy se daň silniční platí

Silniční daň se platí za uplynulý kalendářní rok, během kterého však musíte odvádět i zálohy na daň, které se platí ve čtyřech termínech – 15. dubna, 15. července, 15. září a 15. prosince. Tyto zálohy jsou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém se k vozidlu vztahovala daňová povinnost.

Daňové přiznání za uplynulý rok poplatník podává nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Daň si musí poplatník sám vypočítat a zaplatit nejpozději ve lhůtě pro podání přiznání.