Spotřebitelské úvěry od 1.1.2011

Spotřebitelské úvěry od 1.1.2011

Problematiku spotřebitelských úvěrů upravuje zákon č. 145/2010, jehož novela mající účinnost od 1.1.2011 přináší pro spotřebitele několik zásadních novinek, které mají za následek zlepšení postavení spotřebitele vůči věřiteli a „zprůhlednění“ nepřeberného množství nabídek nejrůznějších spotřebitelských úvěrů. O těch nejdůležitějších změnách, které nám tato novela přinesla, si řekneme v tomto dnešním článku.

Hned na úvod je třeba říci, že veškerá ustanovení tohoto zákona se však týkají výhradně spotřebitelských úvěrů, nikoliv tedy hypoték, úvěrů ze stavebního spoření, leasingů, apod., stejně tak jako úvěrů nižších než 5.000,-Kč nebo vyšších než 1.880.000,-Kč. (přesné informace o druhu finančních služeb, kterých se tento zákon netýká, jsou obsaženy v §2 tohoto zákona).

Informační povinnost věřitele

Pro nás je jednou z nejdůležitějších skutečností, že po novele tohoto zákona má každý věřitel informační povinnost vůči spotřebiteli. Co z toho plyne? Že při jakékoliv formě nabídky úvěru (ať už v reklamě nebo přímo u přepážky banky) vám musí banka (nebo jiný věřitel) sdělit konečnou částku, kterou v souhrnu splácením úvěru zaplatíte, a to včetně úroku a všech náležejících poplatků. Pro spotřebitele se tedy tímto otevírá nová možnost jak posoudit výhody či nevýhody jednotlivých nabídek úvěrů.

Mezi další informační povinnosti věřitele patří zejména uvedení RPSN a výše úrokové sazby již v reklamě či jiné nabídce na úvěr, uvedení výše splátek i celkové částky kterou spotřebitel zaplatí včetně všech úroků a poplatků, nebo také informaci o povinnosti uzavřít k úvěru doplňkovou službu (nejčastěji např. pojištění), je-li uzavření této služby podmínkou k vyplacení úvěru za uvedených podmínek.

Odstoupení od smlouvy o úvěru

Další novinkou je možnost odstoupení od smlouvy o úvěru bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že vám peníze byly již vyplaceny, pak je musíte věřiteli vrátit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, případně zaplatit i úroky, na které by měl věřitel nárok v případě, že by k odstoupení od smlouvy nedošlo, přičemž výše tohoto úroku se počítá ode dne čerpání úvěru až do dne, kdy celou jistinu věřiteli zaplatíte zpět. Pokud jednou z podmínek pro získání úvěru bylo i uzavření nějaké další doplňkové služby (nejčastěji nějaká forma pojištění), pak spolu s odstoupením od smlouvy o úvěru zaniká automaticky i smlouva o doplňkové službě.

V případě, že smlouva nebude obsahovat všechny informace zákonem vymezené (viz. níže), pak se tato 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu počítá teprve ode dne, kdy věřitel chybějící informace ke smlouvě písemně doplní.

Předčasné splacení úvěru

Velmi vítanou změnou je také změna podmínek při předčasném splacení části nebo celého úvěru – zatímco dosud vám za předčasné splacení mohla banka (či jiný věřitel) naúčtovat velmi vysoký poplatek, nyní nesmí výše tohoto poplatku přesáhnout 1% z předčasně splacené částky v případě, že do řádného splacení úvěru chybí více než jeden rok. V případě, kdy vám k řádnému splacení chybí méně než jeden rok, pak výše poplatku za předčasné splacení nesmí být vyšší než 0,5% předčasně splacené částky.

Návrh smlouvy o úvěru

Jako spotřebitel máte dále právo na bezplatné vypracování návrhu smlouvy o úvěru, jejíž kopii si můžete odnést domů a tam v klidu důkladně prostudovat (doporučujeme). Tento návrh smlouvy by měl obsahovat všechny údaje, jako smlouva samotná. Smlouva o úvěru pak musí obsahovat:

a) druh spotřebitelského úvěru,

b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

c) dobu trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

d) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru,

e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách,

f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

g) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení,

h) informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou dobou trvání,

i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny,

j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit, ledaže je otevření účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a veškeré další poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

k) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,

m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 11 odst. 3, jakož i o částce úroku splatné za den,

o) informaci o právech vyplývajících z § 14 odst. 3 a 4 a podmínkách jejich uplatnění,

p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,

q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,

r) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,označení příslušného orgánu dozoru, a

s) informaci o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

[Příloha č. 3 zákona 145/2010]

Znovu tedy dodáváme, že v případě, že smlouva neobsahuje některý z výše uvedených bodů, pak tato skutečnost nemá za následek neplatnost smlouvy, ale dává vám možnost odstoupit od smlouvy o úvěru do 14 dnů ode dne, kdy věřitel chybějící informace ke smlouvě písemnou formou doplní.