Změny v zákoníku práce od 1.1.2011

Změny v zákoníku práce od 1.1.2011
Ilustrační foto | Zdroj: 

V roce 2011 přinese zákoník práce několik změn, které povedou zejména ke znevýhodnění postavení zaměstnanců oproti zaměstnavatelům. Pro mnohé zaměstnanec bude asi největší změnou vyplácení podpory v nezaměstnanosti v případě, že ze svého zaměstnání odejdou z vlastní vůle a bez zvláště závažného důvodu nebo vyplácení podpory v nezaměstnanosti v případě, kdy zaměstnanec obdžel od svého bývalého zaměstnavatele odstupné.

Jednou z největších změn bude úprava výše vyplácené podpory v nezaměstnanosti pro ty, kteří odešli ze zaměstnání z vlastní vůle a bez udání závažného důvodu. Tyto závažné překážky podle zákona mohou spočívat v:

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera
  5. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
  6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Nově tedy podle zákoníku práce bude žadatel o podporu v nezaměstnanosti, který opustil své zaměstnání z vlastní vůle a bez udání některého z těchto zvláštních důvodů, pobírat pouze 45% svého průměrného platu, oproti standardním 65%.

Vyplácení podpory v nezaměstnanosti také bude pozdrženo tomu, kdo ze svého bývalého zaměstnání dostal odstupné – vyplácení podpory začne až po uplynutí doby, podle které dostal zaměstnanec odstupné. Dále také nový zákoník práce zakazuje přivydělávat si při pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Další novinkou bude možnost zaměstnavatele zrušit pracovní poměr ve zkušební době s jakoukoliv osobou nezávisle na tom, je-li tato osoba těhotnou ženou, osobou se zdravotním postižením, apod.

Výše odstupného

Po novu také firmy ušetří na vyplácení odstupného. Zatímco dosud měl propuštěný zaměstnanec (propuštěný mimo rámec zkušební doby) nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů, v roce 2011 bude odstupné ve výši jednoho měsíčního platu pro zaměstnance, kteří pro firmu pracovali méně než jeden rok, ve výši dvou měsíčních platů dostane odstupné zaměstnanec, který pracoval u společnosti jeden až dva roky a teprve po dvou letech práce u jedné firmy bude mít zaměstnanec nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Dočasná pracovní neschopnost

Budete-li delší dobu na nemocenské, Vašemu zaměstnavateli se prodražíte mnohem více, než dosud. Zatímco dříve Vám zaměstnavatel musel poskytnout náhradu mzdy nebo platu po prvních 14 dnů Vaší pracovní neschopnosti, nyní mu tato povinnost vznikla na celých 21 dní.

Dohoda o provedení práce

Změny se dotkly také alternativních pracovních úvazků, a to konkrétně dohody o provedení práce. Zatímco dříve mohla být tato dohoda uzavřena i ústně, po novu bude nutné dohodu provedení práce uzavírat vždy pouze písemně (pokud tak nebude učiněno, dohoda bude považována za neplatnou).