Daň dědická

Daň dědická

Kdykoliv získáme děděním nějaký majetek, vzniká nám povinnost k dědické dani, mimo případy, kdy jsme od placení této daně osvobozeni. O případech, kdy se dědická daň neplatí, kdy musíme podat daňové přiznání a jaká je její výše této daně se dočtete v tomto článku.

Dědickou daň platíme tehdy, pokud jsme po někom zdědili nějaký majetek, a to ať už je tento majetek movitého charakteru, či se jedná o nějakou nemovitost a zároveň patříme do III. skupiny osob (do které skupiny osob patříte, můžete zjistit na našich stránkách.).

Z jakého zděděného majetku se daň dědická platí a z jakého ne

Nejčastějším případem dědění je situace, kdy zůstavitel (člověk, který zemřel a po kterém přebíráme dědictví) je občanem ČR a také zde má trvalé bydliště, pak tedy musíme zaplatit dědickou daň z celého zděděného majetku, a to bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v cizině nebo v tuzemsku. Pouze v případě, kdy zůstavitel nebyl občanem ČR a/nebo zde neměl trvalý pobyt, pak z nemovitého majetku, který se nachází v zahraničí, se dědická daň platit nemusí (ale stále platí, že ze zbylého majetku, který se nachází v ČR, se dědická daň musí řádně zaplatit).

Kdy dědickou daň platit nemusíme

Daň dědickou neplatíme v případě, kdy se jako dědic nacházíme v I. nebo II. skupině osob (viz. výše) nebo v případě, kdy je dědická daň nižší než 100,-Kč. Avšak pozor: zatímco v případě, kdy se nacházíte v I. či II. skupině nemusíte ani podávat daňové přiznání k dědické dani, tak v případě, kdy je daň nižší než 100,-Kč, musíte daňové přiznání i přesto podat, teprve pak Vás finanční úřad zprostí povinnosti tuto daň zaplatit.

Dále se dědická daň nemusí platit při zdědění movitých věcí určených pro osobní potřebu, avšak pokud se nacházíme ve III. skupině, pak si musíme dát pozor, aby cena tohoto majetku nepřesáhla 20.000,-Kč – pak bychom byli povinni zaplatit daň z částky, o kterou je hodnota našeho dědictví vyšší než oněch 20.000,-Kč. Daň dědická se také nemusí platit ze zděděných movitých věcí v případě, že jsme se zůstavitelem žili ve společné domácnosti minimálně po dobu jednoho roku před jeho smrtí.

Výše dědické daně

Výše dědické daně se vypočítává z celkové hodnoty zděděného majetku, snížené případně o prokázané dluhy zůstavitele, náklady spojené s pohřbem zůstavitele nebo o nezbytné náklady vynaložené dědicem při dědickém řízení. Veškeré doklady z těchto výdajů si proto nezapomeňte uschovat, abyste je později mohli prokázat. Daň dědická, resp. výše její sazby, není obecně dána a její výše se mění podle hodnoty zděděného majetku (hodnoty základu daně)podle následující tabulky:

Základ daně (Kč)
Výše daně
od
do
0
1 000 000
7%
1 000 000
2 000 000
70 000Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 000 000
5 000 000
160 000Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 000 000
7 000 000
520 000Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 000 0000
10 000 000
820 000Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 000 000
20 000 000
1 360 000Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 000 000
30 000 000
3 460 000Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 000 000
40 000 000
5 960 000Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 000 000
50 000 000
8 960 000Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 000 000
a více
12 460 000Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Dědická daň, vypočítaná podle předchozí tabulky, se pak ještě násobí koeficientem 0,5 a tak dostaneme výši dědické daně, kterou budeme muset zaplatit.

Kdy podat daňové přiznání k dani dědické a kdy zaplatit

Daňové přiznání musíme podat do 30ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutím příslušného orgánu ukončeno dědické řízení. Jakmile Vám bude finančním úřadem doručen platební výměr k dědické dani, pak na zaplacení máte dalších 30 dnů.