PŘÍLOHA 1: Daň z příjmů za rok 2014 - návod jak vyplnit přílohu č. 1 daňového přiznání krok za krokem

Po vyplnění hlavního formuláře daňového přiznání k dani z příjmu mají podnikatelé a OSVČ vedlejší ještě povinnost vyplnit přílohu 1 k daňovému přiznání, ve které podrobněji uvedou svoje příjmy a výdaje ze svého podnikání.

Daňové přiznání 2014 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2014 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2014 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2014 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2014 - návod na přílohu číslo 1 krok za krokem

1. strana přílohy č. 1 daňového přiznání

Základní údaje

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

Nejprve v pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo

Dále zaškrtněte jednu ze tří možností: jestli vedete daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), vedete účetnictví (dříve se jednalo o podvojné účetnictví) nebo jestli budete uplatňovat výdaje procentem z příjmů (jedná se o tzv. paušální výdaje, v tom případě nemusíte vést ani daňovou evidenci, ani účetnictví)

Výpočet dílčího základu daně

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

101 - zde zadejte celkovou výši vašich příjmů z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (kterou provádíte na základě živnostenského oprávnění)

102 - uveďte výši výdajů - pokud si vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, zadejte celkovou výši výdajů souvisejících s vaším podnikáním (nezapomeňte, že odvody na sociální a zdravotní pojištění se mezi výdaje nepočítají). Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak uveďte výši výdajů kterou jste si vypočítali (40, 60 nebo 80% z vašich příjmů, záleží na druhu vykonávané činnosti)

103 - nevyplňuje se

104 - odečtěte řádek č. 102 od řádku č. 101 a výsledek zapište. Vyjde-li vám kladné číslo, je to zisk, záporné číslo znamená ztrátu

105 - tento řádek slouží pro uvedení nepeněžních příjmů, např. pokud vám někdo zaplatil tzv. protislužbou. Tyto nepeněžní příjmy byste měli mít také uvedeny v daňové evidenci nebo účetnictví

106 - zde uveďte hodnotu, o kterou si snižujete daňový základ - např. odpisy hmotného majetku nebo tvorba rezerv (podle daňové evidence nebo účetnictví)

107 - část svých příjmů z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti můžete převést na jinou spolupracující osobu nebo člena rodiny, podílejícího se na provozu vašeho rodinného podniku. Takto můžete přerozdělit až 50 % těchto příjmů, přičemž tato částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, může být maximálně 540.000,- Kč za celý rok, případně 45.000,- Kč za každý započatý měsíc spolupráce.

V případě dalších osob, které s vámi zijí ve společné domácnosti, nesmí jejich podíl na společných příjmech a výdajích přesáhnout 30 %, přičemž tato částka smí činit nejvýše 180.000,- Kč za celý rok, nebo 15.000,- Kč za každý započatý měsíc spolupráce.

Příjmy a výdaje nemůžete rozdělit mezi děti v povinné školní docházce (nebo dokud na ně pobíráte daňové zvýhodnění), stejně tak na vyživovaného manžela/manželku

108 - stejně jako příjmy můžete přerozdělit i výdaje, přičemž platí stejná pravidla jako pro příjmy v předchozím řádku.

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

109 - tento řádek vyplňte v případě, kdy vy sami jste něčí spolupracující osobou nebo členem rodiny podílející se na provozu rodinného podniku. Uveďte tu část příjmů, která na vás připadá

110 - pokud působíte jako něcí spolupracující osoba, zde můžete uvést část výdajů, která na vás připadá

111 - nevyplňuje se

112 - jestliže působíte jako společník veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) nebo jako komplementář komanditní společnosti, uveďte vaše příjmy nebo ztrátu (se záporným znaménkem) z této činnosti

113 - sečtěte řádky č. 104, 105, 108, 109 a 112 a od výsledku odečtěte hodnoty z řádků č. 106, 107, 110 a 111. Výsledek zapište a zároveň jej doplňte také do řádku č. 37 na straně 2 daňového přiznání.

114 - vyplňte pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. V tom případě na tomto řádku uveďte hodnotu rozdílu dílčího základu daně podle § 7 zákona (ř. 113) a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 zákona

Doplňující údaje - tabulka A a B

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

Odstavec A vyplňte pouze v případě, kdy si vedete daňovou evidenci nebo účetnictví (údaje o čistém obratu vyplňte pouze pokud vedete si vedete účetnictví). Jestliže uplatňujete výdaje procentem příjmů, přejděte rovnou na odstavec B.

Jako druh činnosti uveďte tu výdělečnou činnost, ze které byly vaše příjmy největší. Dále uvedete procento uplatňovaných výdajů z příjmů z tohoto druhu činnosti a dále příjmy a výdaje pocházející rovněž pouze z tohoto druhu činnosti.

Na další řádky uvedete název svých dalších výdělečných činností (pokud máte), uplatňované procenta z výdajů a rovněž příjmy a výdaje související jenom s těmito dalšími činnostmi. Součet všech přímů ze všech vašich výdělečných činností musí být stejný jako celkové příjmy uvedené na řádku 101, to samé platí pro výdaje, které v součtu musí být stejné jako na řádku č. 102.

2. strana přílohy č. 1 daňového přiznání

Tabulka C a D

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

část C: Vyplňte pouze pokud jste během minulého roku teprve začali podnikat nebo u vás došlo k některé změně (přerušení činnosti, ukončení, nebo obnovení činnosti)

část D: Tato část je určena pouze podnikatelům, kteří si vedou daňovou evidenci. Pokud si vedete účetnictví nebo uplatňujete výdaje procentem z příjmů, tuto část můžete přeskočit

  • Hmotný majetek: uvedete soupis hodnoty veškerého hmotného majetku pro podnikání. U hmotného majetku s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč můžete uplatnit odpisy, na konci zdaňovacího období tak bude hodnota majetku nižší než na začátku
  • Zásoby: jedná se o majetek, který jste nakoupili, ale zatím pro své podnikání ještě nepoužili
  • Pohledávky: jsou finance, které vám někdo dluží
  • Závazky: zde se jedná o částku, kterou někomu naopak dlužíte vy
  • Rezervy: hodnota rezervních finančních prostředků, které si ukládáte pro pozdější použití, např. na opravy
  • Mzdy: souhrn vyplacených hrubých mezd vašim zaměstnancům, pokud je máte

Tabulka E

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

část E: Do této části se uvádí nepeněžité příjmy a výdaje (na základě této tabulky se vyplňují údaje do řádků č. 105 a 106). Zapisují se zde odpisy, rezervy, nepeněžité příjmy (např. protislužba), aj. Pokud máte více nepeněžitých příjmů či výdajů, než kolik je řádků v tabulce, uveďte je na zvláštní papír a přiložte k daňovému přiznání (nezapomeňte uvést do seznamu příloh na straně 4 daňového přiznání)

Tabulka F a G

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

část F: Jste-li členem sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte do tabulky údaje o ostatních členech sdružení. Pokud vám nedostačují řádky v tabulce, uveďte zbylé účastníky na zvláštní papír a připojte jej jako přílohu k daňovému přiznání. Nezapomeňte tuto přílohu uvést do seznamu na straně 4 daňového přiznání

část G: Do tabulky zapište údaje o spolupracujících osobách, pokud je máte (souvisí s řádkem č. 107 a 108)

Tabulka H a I

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit přílohu číslo 1 krok za krokem

část H: Pokud jste vy něčí spolupracující osoba, uveďte jeho/její údaje (souvisí s řádkem č. 109 a 110)

část I: jestliže figurujete jako společník nebo komplementář v obchodní/komanditní společnosti, uveďte DIČ této společnosti a procentuelní výši vašeho podílu v ní.