Jak se vyznat v systému sociálního zabezpečení ČR

Jak se vyznat v systému sociálního zabezpečení ČR
Ilustrační foto | Zdroj: 

Žijeme ve státě se zavedeným systémem sociálního zabezpečení. Znamená to, že v případě nouze vás stát nenechá na holičkách. Pojďme si nyní český sociální systém trochu přiblížit a v některém z dalších článků si pak blíže rozebereme jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení v ČR.

Základní myšlenkou systému sociálního zabezpečení je předpoklad, že v případě, že se člověk dostane do svízelné životní situace, kterou neumí nebo nezvládá sám vyřešit, měl by se o něj stát postarat.

Sociální pojištění

Český systém sociálního zabezpečení je rozdělen do tří hlavních oblastí:

  • sociální pojištění
  • státní sociální podporu
  • sociální pomoc

Na sociální pojištění přispívá většina z nás. Část ze svého dosaženého příjmu odvádíme státu na sociální pojištění. Tato částka je přerozdělena a stát finančně pomáhá lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajistit základní potřeby vlastním příjmem.Sociální pojištění tvoří:

  • zdravotní pojištění
  • nemocenské pojištění
  • důchodové pojištění
  • zabezpečení v nezaměstnanosti

Zdravotní pojištění hradíte, abyste v případě potřeby měli zajištěnu bezplatnou zdravotní péči.

Z nemocenského pojištění stát přispívá na pokrytí nákladů v době nemoci, těhotenství, mateřství nebo nebo v době, kdy vám onemocní dítě a vy nemůžete chodit do práce. Každý zaměstnanec má povinnost platit příspěvky na nemocenské pojištění. Živnostníci se mohou rozhodnout, zda se stanou plátci nemocenského pojištění či nikoliv. Pokud však pojištění neplatí, na dávky pak v případě potřeby nemají nárok.

Důchodové pojištění slouží k pokrytí nákladů v souvislosti se stářím, invaliditou nebo úmrtím živitele rodiny. V rámci důchodového pojištění jsou vypláceny starobní, invalidní, vdovské a vdovecké a sirotčí důchody.

Zabezpečení v nezaměstnanosti existuje pro případ ztráty zaměstnání. Z něj vám stát bude po určitou dobu vyplácet podporu v nezaměstnanosti, pokud přijdete o práci a budete mít na podporu nárok.

Státní sociální podpora

Významnou částí systému sociálního zabezepečení je státní sociální podpora. Stát finančně podporuje osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo v hmotné nouzi. Část státního pak rozpočtu připadne i na výplatu sociálních dávek.

Na dávky státní sociální popory má nárok každý, který splňuje kritéria stanovená pro výplatu konkrétní dávky nebo se dostane do situace, kdy mu může být dávka vyplacena. Dávky státní sociální podpory se dělí do dvou skupiny: dávky, které jsou vypláceny v závislosti na příjmu žadatele a dávky, pro jejichž vyplacení nehraje výše příjmu žádnou roli.

Mezi dávky státní sociální podpory patří například přídavek na dítě, sociální přídavek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, ale také dávky pro pěstouny.

Sociální pomoc

Poslední částí systému sociálního zabezepečení v České republice je sociální pomoc.

Sociální pomoc je poskytována lidem v nouzi a jejím cílem je pomoci osobám ve velmi obtížné sociální situaci, aby tuto situaci mohli vyřešit nebo zmírnit její následky. V rámci sociální pomoci jsou vypláceny tyto dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvěk na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc. Mimořádnou okamžitou pomocí se rozumí například prostředky, které jsou vyplaceny lidem, jejichž majetek byl postiženým požárem nebo povodní.

Kromě výplaty finančních dávek patří do sociální pomoci také odborné poradenství, prevence patologických jevů nebo například poskytování sociálních služeb.

V dalším pokračování tohoto článku se podíváme blíže na všechny jednotlivé případy státního sociálního zabezpečení.