3. ČÁST: Daň z příjmu za rok 2015 - návod jak vyplnit daňové přiznání krok za krokem

Pokračování: Jak vyplnit daňové přiznání - část 3.

Daňové přiznání 2013 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokemDaňové přiznání 2015 - návod na přílohu číslo 1 krok za krokem

3. strana daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

64 - uveďte částku o kterou si můžete snížit daň sám za sebe, za rok 2015 je to 24.840 Kč. Příjemnou novinkou je také možnost uplatnění této slevy i pro pracující důchodce.

65a - tento řádek se týká pouze manželů, z nichž jeden má příjmy za minulý rok nižší než 68.000 Kč - v tomto případě si můžete snížit daň o 24.840 Kč za celý rok (do kolonky "Počet měsíců" uveďte číslo "12"). Pokud je manželství kratší než jeden rok, lze uplatnit slevu za každý měsíc manželství ve výši 2.070 Kč/měsíc. Uplatňují se pouze celé měsíce

65b - pokud je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, můžete si odečíst dvojnásobek předchozí částky, tedy 49.680 Kč za rok, případně 4.140 Kč za každý celý měsíc manželství. V tomto případě předchozí řádek nevyplňujte

66 - na tomto řádku můžete uplatnit daňovou slevu jestliže pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, a to ve výši 2.520 Kč za celý rok, případně 210 Kč za každý měsíc nároku na invalidní důchod v předešlém roce

67 - pokud máte nárok na daňovou slevu pro invaliditu třetího stupně, uveďte ji na tento řádek, a to ve výši 5.040 Kč za celý rok, případně 420 Kč za každý měsíc nároku na invalidní důchod v předešlém roce

68 - jestliže vlastníte průkaz ZTP/P, můžete uplatnit slevu 16.140 Kč za rok, případně 1.345 Kč za každý měsíc kdy jste v minulém roce byli držitelem tohoto průkazu

69 - studenti do 26 let (případně 28 let u doktorandů denního studia) si mohou odečíst 4.020 Kč za rok, případně 335 Kč za každý měsíc studia v minulém roce

69a - pokud vaše dítě navštěvuje předškolní zařízení (včetně např. mateřské školy), pak si může jeden z rodičů uplatnit slevu na dani ve výši prokazatelně vynaložených výdajů (potvrzení vydá příslušné zařízení, např. mateřská škola), a to až do výše 9.200 Kč za každé takto umístěné dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti

70 - uveďte součet hodnot z řádků 62 až 69

71 - od vypočtené daně na řádku č. 60 odečtěte hodnotu daňové slevy z řádku č. 70. Pokud se dostanete do mínusu, napište pouze nulu

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

Na každý řádek tabulky zapište požadované údaje o dětech, které s vámi žijí ve společné domácnosti a na které budete uplatňovat slevu na dani z příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

72 - pokud máte děti (a na řádku 63 jste nic nevyplňovali), získáváte nárok na další daňové zvýhodnění, a to ve výši 13.404 Kč za první dítě (případně 1.117 Kč za každý měsíc), za druhé dítě je možno uplatnit slevu 15.804 Kč ročně (1.317 Kč měsíčně) a za třetí a další děti 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně)

73 - uveďte slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel uplatnil (najdete rovněž na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze mzdové účtárny). Uplatnit ale nemůžete větší slevu než je hodnota na řádku 71

74 - odečtěte hodnotu z řádku č. 73 od řádku č. 71 a výsledek zapište. Výsledná částka vám udává kolik máte zaplatit na dani z příjmu

75 - na daňový bonus máte nárok tehdy, pokud vám daň na řádku č. 71 vyšla nižší než daňové zvýhodnění na děti (na řádku č. 72) a zároveň splňujete tyto další podmínky:

  • váš roční příjem byl alespoň 48.000 Kč
  • vaše příjmy plynou pouze ze zaměstnání, podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu

Maximální výše daňového bonusu za rok 2015 je 60.300 Kč, minimální výše je 100 Kč

76 - uveďte případnou výši daňových bonusů na děti, které váš zaměstnavatel již vyplatil (zjistíte opět na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze mzdové účtárny vašeho zaměstnavatele)

77 - odečtěte řádek č. 76 od řádku č. 75 a výsledek zapište - dostanete tak výši daňových bonusů, které ještě od státu dostanete k doplacení

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

78 až 83 - nevyplňujte, slouží pouze pro informace v dodatečném daňovém přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - jak vyplnit krok za krokem

84 - zapište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň (najdete zase na potvrzení ze mzdové účtárny)

85 - podnikáte-li, uveďte zálohy na daň za rok 2015, které jste zaplatili z podnikání. Zaměstnanci ponechají toto políčko prázdné

86 - pravděpodobně se vás netýká, je určeno pouze pro velmi malé množství podnikatelů, kteří mohou platit daň paušálně (pozor - nejedná se o výdajový paušál!)

87 - pravděpodobně se vás netýká, vyplňte pouze pokud jste rezident ČR a máte-li úrokové příjmy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu a vedených na samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři - do políčka v tom případě uveďte částku sražené daně

87a - vyplňte jste-li rezident ČR, potom uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 6 odst. 4 nebo § 7 odst. 6 zákona, a to pouze v případě, jsou-li příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do daňového přiznání

87b - pravděpodobně se vás netýká, vyplňte jste-li nerezident, daňový rezident členského státu EU nebo EHP, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bod 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 zákona, a to pouze v případě, jsou-li příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do daňového přiznání.

88 - pravděpodobně se vás netýká. Jinak uveďte částku, kterou Vám jako poplatníkovi podle § 2 odst. 3 zákona plátce daně podle § 38e zákona srazil na zajištění daně. Jste-li společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku zahrnovat zajištění daně sražené Vám veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. a) zákona vztahující se ke zdaňovacímu období 2015 nebo k části zdaňovacího období 2015, za něž je podáváno DAP.

89 - pravděpodobně se vás netýká. Pokud ano, uveďte částku daně, která Vám jako poplatníkovi podle § 2 odst. 2 zákona, byla z příjmů úrokového charakteru (§ 38fa zákona) v zahraničí sražena. O sraženou daň vyšší, než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě, lze snížit podle § 38f zákona daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena v souladu s právním předpisem Evropských společenství.

90 - pravděpodobně se vás netýká, pouze pokud u vás probíhá insolvenční řízení. Potom uveďte, podáváte-li DAP, výši daně tvořící zálohu na daň daňové povinnosti podle podmínek uvedených v § 38gb zákona

91 - z hodnoty na řádku č. 74 odečtěte údaje z řádků číslo 77, 84, 85, 86, 87, 87a, 87b, 88, 89 a 90.

Pokud je výsledkem kladná hodnota, je to daň kterou musíte doplatit. V případě záporného výsledku daň platit nemusíte (pokud jste platili během roku zálohy na daň nebo máte nárok na bonus na dítě dostanete tuto částku od státu zpět)

Daňové přiznání 2015 - návod krok za krokemVRÁTIT SE NA PŘEDCHOZÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PŘEJÍT NA DALŠÍ ČÁST DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍDaňové přiznání 2015 - návod krok za krokem